Terminologia KALI

Spada y Daga

Larga Mano

Hubad

Daga sa Daga

Amarra

Sinawali

Lapitan

Ganda